Friday, January 11, 2013


RIAK

Pengertian

Menurut imam al-Ghazali: riak adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebajikan.
Menurut Habib Abdullah Haddad: riak adalah menuntut kedudukan atau minta dihormati dari kalangan orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat.
Menurut pendapat ulama: riak bermaksud mempamerkan atau menunjukkan amalannya yang baik dengan tujuan supaya dipuji sama ada dengan pangkat, wang atau harta, isteri, suami dan sebagainya.


Kedudukan Riak Dalam Islam
1.    Hidupnya penuh kebohongan dan kepalsuan.
2.    Tergolongan perbuatan orang munafik.
3.    Tergolong syirik kecil.


Ancaman Terhadap Riak Menurut Al-Qur’an

1.    Mendapat kutukan Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t:
×@÷ƒuqsù šú,Íj#|ÁßJù=Ïj9 ÇÍÈ tûïÏ%©!$# öNèd `tã öNÍkÍEŸx|¹ tbqèd$y ÇÎÈ tûïÏ%©!$# öNèd šcrâä!#tãƒ ÇÏÈ
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (iaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya, Orang-orang yang berbuat riak. (Surah al-Ma’un: 4-6)

2.    Membatalkan pahala amalan kebajikan. Firman Allah s.w.t:
$ygƒr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä Ÿw (#qè=ÏÜö7è? Nä3ÏG»s%y|¹ Çd`yJø9$$Î/ 3sŒF{$#ur É©9$%x. ß,ÏÿYム¼ã&s!$tB uä!$sÍ Ĩ$¨Z9$# Ÿwur ß`ÏB÷sム«!$$Î/ ÏQöquø9$#ur ̍ÅzFy$# ( ¼ã&é#sVyJsù È@sVyJx. Ab#uqøÿ|¹ Ïmøn=tã Ò>#tè? ¼çmt/$|¹r'sù ×@Î/#ur ¼çmŸ2uŽtIsù #V$ù#|¹ ( žw šcrâÏø)tƒ 4n?tã &äóÓx« $£JÏiB (#qç7|¡Ÿ2 3 ª!$#ur Ÿw Ïôgtƒ tPöqs)ø9$# tûï͍Ïÿ»s3ø9$# ÇËÏÍÈ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Surah al-Baqarah: 264)


Ancaman Terhadap Riak Menurut Hadis
1. Boleh membatalakan syahadah atau iman seseorang kerana syirik. Rasulullah s.a.w bersabda:
“Sesungguhnya serendah-rendah riak adalah merupakan syirik.  (Riwayat Tabrani dan Hakim)

2.    Terhapusnya amalan kebajikan. Rasulullah s.a.w bersabda:
“Awaslah kamu jangan mencampuradukkan antara taat pada Allah dengan keinginan dipuji orang (riak), nescaya gugur amalanmu". (Riwayat ad-Dailami)

3.    Tidak mendapat rahmat Allah di dunia dan akhirat. Rasulullah s.a.w bersabda:
“Aku (Allah) sama sekali tidak memerlukan sekutu dari segala sekutu. Barangsiapa yang berbuat sesuatu amalan yang menyekutukan Aku dengan selain Aku, maka dia Aku tinggal bersama sekutunya” (Riwayat Muslim)

4 comments: